Vedtægter Amtoft Lystbådelaug

stiftet 1978

Vedtægter for Amtoft Lystbådelaug

§ 1 Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er: ”Amtoft lystbådelaug”, hvis hjemsted er Amtoft,
Thisted Kommune.

§ 2 Foreningens formål:
Foreningens formål er dels at drive sejlsport, såvel tur-som kapsejlads, samt at lære drenge og piger at sejle, dels at medvirke til bedst mulige forhold i Amtoft havn.

§ 3 Optagelse af medlemmer:
Som aktivt medlem kan optages enhver i Thisted kommune eller nabokommuner fastboende, der er fyldt 16 år, efter indstilling af et medlem, når flertallet af bestyrelsen stemmer herfor. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen dispensere, når særlige forhold taler herfor.
Optagelse af umyndige medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre / værge.
Såfremt bestyrelsen nægter optagelse af et medlem, kan proponenten indbringe spørgsmål for næste generalforsamling, som kan optage den   proponerede, når 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmer herfor.

§ 4 Kontingent m.v.:
Kontingent og brolejeafgift fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.
For alle medlemmer opkræves kontingent helårsvis forud. Kontingent og brolejeafgift skal være betalt senest den 31.januar. Er afgiften ikke betalt inden nævnte frist, har bestyrelsen ret til at udleje liggepladsen til anden side. Bådpladser må ikke sælges eller videreudlejes.

§ 5 Udmeldelse / eksklusion:
Til gyldig udmeldelse kræves, at udmeldingen sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til den 1.januar. Når et medlem ikke har betalt sit kontingent og sin pladsleje senest 1 måned efter udsendelsen af opkrævningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at  fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusionen afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer vedtages på generalforsamlingen. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse,  ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens love, jævnfør § 14.

§ 6 Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med samtidig
bekendtgørelse af dagsordenen. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1.februar.
Stemmeret har alle aktive myndige medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§ 7 Dagsordenen:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Valg af formand
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Valg af udvalg
10. Drøftelse af planen for vinter og sommervirksomheden
11. Eventuelt

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåden og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelsen i § 6.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.:
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog §§ 3,5,14 og 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog kan et medlem kræve skriftlig afstemning, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 10 Bestyrelse og valg:
Foreningen daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i  henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et medlem. Medlemmerne bortset fra formanden vælges for 2 år ad gangen, idet der fratræder 2 medlemmer hvert år. Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling. Listevalg kan ikke finde sted. Af bestyrelsen skal mindst 3 medlemmer være bådejere. Formanden vælges hvert år ved særlig afstemning. Kun stemmeberettigede kan vælges til  bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§ 11 Konstituering:
Bestyrelsen konstituerer sig snarest dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoriblandt formanden eller næstformanden. Ved formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

§ 12 Regnskab:
Foreningens regnskabsår går fra 1.januar til 31.december.
Bestyrelsen skal inden 1.februar afgive regnskabet for det foregående år og status pr.31.december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af revisorerne den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 13 Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen to kritiske revisorer og én revisorsuppleant.
Revisorerne skal efter modtagelsen af regnskab og status fra kassereren gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid til adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14 Vedtægtsændringer:
Forandringer i disse vedtægter kan ske på¨ enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af mødte på denne generalforsamling.
Det omhandlede lovændringsforslag skal undergives diskussion på generalforsamlingen, og det skal i indvarslingen til generalforsamlingen være bekendtgjort, at der vil blive afstemning om lovændringer, og indvarslingen skal ligeledes indeholde en redegørelse for lovændringerne.
På samme måde vedtages optagelse af lån på foreningens vegne samt andre økonomiske dispositioner af videre rækkende betydning for foreningen.

§ 15 Foreningens opløsning m.v.:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 16 Øvrige bestemmelser:
1.
Havnen må kun benyttes som lyst og fiskerihavn.

2.
Havneanlægget er underkastet fremtidige bestemmelser for lystbådehavnens indretning og drift.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 30.januar 2006.

Formand, Knud Lynge        Næstformand, Arnold Johansen        Kasserer, Birger Kühn        Sekretær, Steen Frederiksen        Medlem, Jan Løjstrup

Scroll to top